PGA CHARITY

PGA CHARITY


Số tiền trong quỹ: 457.480 đ được đóng góp bởi:

Số tiền ID - Thành viên Sản phẩm đã mua Doanh Nghiệp cung cấp % cho Quỹ Từ thiện
500 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
500 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
500 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
10 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 2%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
1.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
500 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%
1.000 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
1.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
1.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
1.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
200 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
300 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cây Nguyệt Quế MR.CHÍNH-GĐPTTT TQ 3,03%